Privacy statement

1. Algemeen

MDM Partners in Business bvba hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MDM Partners in Business houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).
 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als MDM Partners in Business zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

MDM Partners in Business bvba

Zetel:    Gippershovenstraat 29

            3800 Zepperen

Emailadres: info@mdmpartners.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten, prospecten, leveranciers en alle derden waar onze organisatie mee communiceert.

2. 2. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door MDM Partners in Business verwerkt ten behoeve één of meerdere van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van klanten en boekhoudkundige administratie    wettelijke verplichting
 • Commercieel beheer                                                               gerechtvaardigd belang
 • Leveren van diensten en producten                                        uitvoering overeenkomst
 • Promotie, PR en communicatie waaronder
  • E-mail communicatie niet klanten                                   Toestemming
  • Reference cases website                                                Toestemming
  • E-mail communicatie commerciële relaties                     Gerechtvaardigd Belang
  • Het beheren van social media / websites d.m.v. het
   publiceren van sfeerfoto’s                                                Gerechtvaardigd belang
 • Het verstrekken van relevante gerelateerde informatie en
  adviezen aan klanten                                                                Uitvoering overeenkomst

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam
 • Contactgegevens :  telefoonnummer, e-mail, adres
 • Ondernemingsnummer
 • Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de verbonden vennootschappen en/of leveranciers van producten en diensten in het kader van het uitvoeren van onze opdracht. .

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4. Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van onze webshop : Promocat
 • het verzenden van onze nieuwsbrief : Mailchimp

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5. Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Leveranciers en transporteurs indien dit noodzakelijk is.

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

7. Bewaartermijn

MDM Partners in Business bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

MDM Partners in Business verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk

of maximaal 10 jaar na laatste gebruik.  

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens MDM Partners in Business van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen  onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen op het mailadres info@mdmpartners.be.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

11. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

MDM Partners in Business kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 24/5/2018.

 

Cookies

1. Deze website gebruikt de volgende cookies

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor de werking van de webshop. Deze cookies worden ook gebruikt als de bezoeker nog geen cookies heeft geaccepteerd.


Cookie
 


Omschrijving
 

 

PHPSESSID


Bezoekerssessie waarmee bijvoorbeeld de winkelwagen en ingevulde formulieren opgeslagen worden.
 SRV_ID


Hierin wordt bijgehouden met welke server verbinding is gemaakt, zodat de bezoeker op dezelfde server blijft tijdens zijn of haar sessie
 cookieControl


Deze cookie wordt alleen gezet als de bezoeker cookies heeft geaccepteerd. Zo kan de webshop zien of de cookies geaccepteerd zijn.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Tracking cookies

Google Analytics
Google Analytics is via de instellingen van de webshop te activeren door een Google Analytics code (UA code) in te voeren. Via de instellingen van de webshop is er ook controle voor de klant van PromoCat op wanneer Analytics cookies gebruikt mogen worden, en of bepaalde onderdelen van Analytics wel of niet mogen tracken als de cookiewaarschuwing niet is geaccepteerd.


Cookie
 


Omschrijving
 

 

_ga,_gat,_gid


Google Analytics. Via instellingen is het mogelijk om al dan niet anoniem tracken toe te staan zonder cookiewaarschuwing, of Google Analytics eCommerce tracking toe te staan zonder cookiewaarschuwing.
 

 

 

3. Overige cookies

Het is mogelijk om zelf HTML en JavaScript aan de website toe te voegen. Hiermee kunnen dus ook andere cookies geïntroduceerd worden. Daarnaast kunnen door het invoegen van video, social media knoppen en andere objecten cookies van derde partijen worden toegevoegd.

Daarnaast zijn er een paar optionele functionaliteiten die wij bijvoorbeeld zelf kunnen aanbieden:


Cookie
 


Omschrijving
 


newsletterPopup


Als er een nieuwsbrief-inschrijfformulier als pop-up is ingericht, dan wordt met deze cookie bijgehouden of de pop up al een keer getoond is.